Sinisiraan ang bibig ng aking pinakamamahal na asawa